Flyvepladsregler

Dragsholm Modelflyveklub

Retningslinjer for modelflyvning Pladsregler

1. Biler og andre transportmidler skal parkeres bag flyvelinjen.

Al færdsel på startbanen er forbudt.

2. Hunde skal føres i snor.

3. Affald af enhver art skal medtages når man forlader pladsen og klubhuset skal efterlades rent og pænt.

4. Al kørsel til og fra pladsen skal foregår via Strandlystvej 8. Max. hastighed på grusvejen er 20 km/t.

 

Radioregler

1. Kun radioanlæg som opfylder lovens krav må benyttes på og ved Dragsholm Modelflyveklubs plads.

2. Medlemmerne har pligt til at meddele klubben, hvilke frekvenser de har mulighed for at benytte.

3. Alle 35Mhz sendere bør være forsynet med korrekt frekvensflag.

4. Ingen må tænde for 35Mhz sendere på pladsen, uden at være i besiddelse af korrekt frekvensklemme fra frekvensstanderen. Under brug af senderen skal klemmen være anbragt på senderens antenne, og efter endt brug skal klemmen igen anbringes på frekvensstanderen.

5. Såfremt der er flere brugere af samme frekvens tilstede på pladsen samtidig, skal de dele tiden ligeligt imellem sig. Luftrum 1. Der må ikke flyves mere end 250 meter fra pilotfeltet og ikke højere end 100 meter.

2. Al flyvning skal foregå med ryggen mod kanalen og i nordlig retning. Det er tilladt at flyve mod øst og vest under start og landing. Når vindforholdene kræver det, er indflyvning bag flyvelinjen tilladt i tomgang. Det er under ingen omstændigheder tilladt, ej heller med svævefly, at flyve bag flyvelinjen.

3. Det er ikke tilladt at flyve nærmere end 100 meter til SEAS-NVE’s højspændingsledninger.

Flyveregler

1. Det medlem, der blandt de på pladsen tilstedeværende piloter nyder størst respekt, er flyveleder, og hans anvisninger skal følges.

2. Hvert enkelt medlem har pligt til at sikre, at flyvningen foregår på forsvarlig vis, samt sikre, at klubbens, Modelflyvning Danmarks og luftfartslovens bestemmelser (BL 9-4) til en hver tid overholdes. 3. Flyvelederen bestemmer, ud fra følgende retningslinjer, flyvelinjen placering og evt. hvilken standplads der skal benyttes:

3a. En tænkt linje - kaldet flyvelinjen - strækker sig gennem hele flyvepladsen sydlige del fra øst til vest, og er startbanens begrænsning mod piloter, standpladser, publikum og parkeringsområder. Flyvelinjen kan evt. markeres med en snor eller lignende der spændes ud på jorden. Piloter, der har fly i luften, skal opholde sig i pilotfeltet. Kun den pilot, der er ved at foretage start eller landing, må træde ind på startbanen.

3b. Flyvelinjens placering markerer start– og landingsretning.

3c. I de tilfælde, hvor flyvelinjen ikke er placeret på langs af vindretningen, er det tilladt at starte direkte mod vinden, såfremt dette sker bort fra flyvelinjen og ikke i sydlig retning.

4. Al flyvning skal foregå foran flyvelinjen, og i en passende afstand fra denne.

5. Enhver flyvning der medfører unødig risiko for andre personer, materiel eller parkerede biler er strengt forbudt. Uansvarlig flyvning skal påtales og skal indberettes til bestyrelsen.

6. Der må højst være tre brændstofmodeller i luften ad gangen, maksimalt fem modeller må flyve samtidig.

7. Opstart af motor skal finde sted bag flyvelinjen og med motor i retning af denne. Der må ikke taxies bag flyvelinjen.

8. En begynder må kun flyve under opsyn af en af klubben godkendt instruktør, og skal være medlem af Modelflyvning Danmark.

9. Gæstepiloter skal fremvise gyldig A–certifikat eller have stillet en instruktør til rådighed. Ligeledes skal flyet sikkerheds– og støjmæssigt overholde klubbens regler, herunder støjmåles. Gæstepiloter må ikke flyve stormodeller.

10. Ved afholdelse af stævner og lignende vil bestyrelsen kunne afvige gældende regler.

11. Alle piloter er pligtige til at skrive i logbogen i klubhuset efter endt flyvning. Det er vigtigt at udfylde alle felter samt notere flytype og kommentar (testflyvning, godkendelser etc.)

12. Tirsdag - fredag må der flyves fra kl. 09:00 til 21:00. I tidsrummet efter kl. 17:00 er der ikke tilladt flyvning med unødigt støjende fly/helikoptere på stille og lune sommeraftener, hvor naboer kan tænkes at opholde sig udendørs. Mandag må der ikke flyves med brændstoffly/helikoptere. Tirsdag og søndag er fælles klubdage. Lørdag, søndag og helligdage må der flyves fra kl. 11:00 til 16:00. Ovenstående begrænsninger gælder ikke svævefly og støjsvage eldrevne fly.

Modelregler

1. Der må kun flyves med modelfly der opfylder Modelflyvning Danmarks og luftfartslovens bestemmelser. Pladsen er godkendt til stormodeller op til 25 kg.

2. Et modelflys lydtryk må ikke overstige 94dB(A) målt på 3 meters afstand. Målingen udføres ved, at modellen står på jorden. Mens motoren kører for fulde omdrejninger, altså med fuldt åbnet spjæld, måles vinkelret på modellen fra begge sider, med en mikrofonhøjde på 30 cm. over terræn (gældende regler for F3A i FAI regi). Alle fly skal have gennemført en godkendt støjmåling, før de må flyve. Støjmåler og beskrivelse af funktionalitet forefindes i klubhuset. Kun klubbens støjmåler må bruges til målinger.

3. Klubben bestyrelse er overordnet ansvarlig for støjmåling på flyvepladsen. Det er i klubbens og dermed alle medlemmers interesse, at støjregler overholdes punktligt. Alle medlemmer kan derfor til en hver tid forlange støjmåling på en model og det medfører startforbud, hvis målingen udviser støj over det tilladte.

4. Tilkørsel af motorer må ikke finde sted på pladsen. Alle medlemmer er forpligtede til at sikre effektiv lyddæmpning. Ulykkesforsikring Piloter skal i henhold til klubbens vedtægter være medlem af Modelflyvning Danmark, og er dermed ulykkesforsikret i forbindelse med modelflyvning. Klubben kan ikke tegne en ulykkesforsikring der dækker andre aktiviteter, når medlemmer opholder sig på flyvepladsen i øvrigt. Medlemmerne bør derfor sikre sig, at de har en privat fritids- og ulykkesforsikring, der dækker ved ulykker på pladsen. Tyveri Klubben er ikke tyveriforsikret. De genstande, der af medlemmerne efterlades i klubhuset eller på pladsen, henligger således for egen regning og risiko.

Odsherred, august 2013

Peter Kleist Formand, Dmfk