Vedtægter

1

DRAGSHOLM MODELFLYVEKLUB

Vedtægter

§ 1. Navn

Klubbens navn er Dragsholm Modelflyveklub og er hjemmehørende i Odsherred kommune.

§ 2. Formål

At udvikle og fremme mulighederne for udøvelse af modelflyvning.

§ 3. Medlemmer

a) Som medlemmer kan optages personer med fast bopæl i Odsherred kommune, Ny

Holbæk kommune og Kalundborg kommune. Endvidere kan bestyrelsen bevilge

personer med bopæl udenfor Vestsjællands Amt medlemskab, hvis antallet af aktive

medlemmer på ansøgningstidspunktet ikke overstiger 40, samt det skønnes at ansøgeren

kan leve op til § 3 stk. d.

b) Antallet af aktive medlemmer må ikke overstige 50.

c) Klubbens medlemmer består af 3 grupper:

1. Aktive medlemmer over 18 år optages som seniormedlemmer.

2. Aktive medlemmer under 18 år optages som juniormedlemmer.

3. Støttemedlemmer. Medlemmer der ønsker at støtte klubbens aktiviteter efter dens

formålsparagraf, men som ikke deltager i disse aktiviteter.

d) Alle aktive medlemmer har pligt til, efter evne og egne forslag, at påtage sig en del af

de opgaver, som er nødvendige og ønskelige for klubbens trivsel og således opnå at de

uddelegerede opgaver bliver overkommelige for hvert enkelt medlem.

e) Alle aktivt flyvende medlemmer skal være medlem af Modelflyvning Danmark.

§ 4. Bestyrelse

a) Klubbens bestyrelse består af 5 seniormedlemmer: Formand, næstformand, kasserer

samt 2 bestyrelsesmedlemmer.

b) Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen, således at formand og et

bestyrelsesmedlem er på valg i lige årstal. Kasserer og næstformand samt det andet

bestyrelsesmedlem er på valg i ulige årstal.

c) Formand og kasserer og et bestyrelsesmedlem skal vælges blandt de medlemmer der

har fast bopæl i Odsherred kommune.

2

d) Der vælges tillige en bestyrelsessuppleant samt en bilagskontrollant og en suppleant for

denne.

§ 5. Kontingent

a) Kontingent fastsættes af generalforsamlingen.

Seniormedlemmer betaler fuldt kontingent, juniormedlemmer betaler halvt kontingent

og støttemedlemmer betaler efter eget ønske.

b) Kontingent betales ved optagelse i klubben og tilfalder denne. Ved indmeldelse efter

1/9 betales der dog kun halvt årskontingent for det pågældende regnskabsår.

c) Alle indbetalinger af kontingent skal ske på den af klubben anviste måde.

d) Kontingentet opkræves en gang årligt og forfalder 1. januar. Sidste rettidige

indbetalingsdato er 15. januar. Derefter gives der påkrav til eventuelle restanter. Er

restancebeløbet ikke indgået hos klubben senest 14. dage efter påkravet, ophører

restantens medlemskab.

e) Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte kontingentet for enkelte medlemmer når

særlige forhold taler herfor.

f) Klubben opkræver et indmeldelsesgebyr på kr. 100,-

§ 6. Regnskab og administration

a) Klubbens indtægter og formue må kun anvendes til klubbens formål.

b) Klubbens budget fastlægges af generalforsamlingen efter debat af et i forvejen

udarbejdet forslag.

c) Dispositioner udover den vedtagne budgetramme skal bevilges enstemmigt af

bestyrelsen eller forelægges et beslutningsdygtigt klubmøde eller en generalforsamling.

d) Foreningen tegnes af formand og kasserer. Udbetalingsbilag overstigende kr. 2000,-

skal godkendes og påtegnes af formand og kasserer.

e) Når summen af likvid kapital i form af kontanter, samt indestående på check- og

postkonti etc. overstiger de nødvendige beholdninger til dækning af klubbens budget,

skal det overskydende beløb placeres på bankkonto eller anden måde, og således at

udbetaling kun kan finde sted med formand og kassererens påtegning.

f) Regnskabet kontrolleres af en af generalforsamlingen valgt bilagskontrollant, som har

ret til uanmeldt eftersyn af klubbens regnskab og midler.

g) Årsregnskabet skal afsluttes og kontrolleres så betids, at det kan udsendes til

medlemmerne samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

3

h) Klubbens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

§ 7. Love og regler

a) Klublove kan kun vedtages og ændres af en generalforsamling.

b) Regler, såsom radio- plads- luftrums og modelregler kan bestyrelsen ændre og supplere

når denne skønner det nødvendigt.

c) Alle medlemmer er forpligtet til at overholde de til enhver tid gældende love og regler,

samt er påtaleberettigede og påtaleforpligtede.

d) Overtrædelse af love og regler, som ikke kan afgøres på anden måde, kan inden 14 dage

indberettes til bestyrelsen for pådømmelse.

Bestyrelsen kan idømme karantæne og i grove tilfælde eksklusion. Overtrædelses art og

bestyrelsens afgørelse skal meddeles samtlige af klubbens medlemmer skriftligt.

Karantæne og eksklusion kan ankes til et beslutningsdygtigt klubmøde eller en

generalforsamling.

e) Gældende love og regler skal være offentlig tilgængelige og placeres senest 8 dage efter

vedtagelse på klubbens opslagstavle til orientering for medlemmer og gæster på

klubbens plads.

§ 8. Generalforsamlinger

a) Ordinær generalforsamling afholdes een gang årligt i februar måned og indkaldes

skriftligt med mindst 14. dages varsel.

b) Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.

4. Indkomne forslag.

5. Vedtagelse af budget og kontingent.

6. Valg til bestyrelse, bilagskontrollant og Modelflyvning Danmark

repræsentant(er).

7. Eventuelt.

c) En ordinær generalforsamling er beslutningsdygtig ved almindelig stemmeflerhed

uanset fremmøde. Ved lovændringer kræves der dog mindst 2/3 af de

stemmeberettigede medlemmer er fremmødt. Forslag der ikke kan behandles på grund

af for ringe fremmøde, kan på en ekstraordinær generalforsamling vedtages ved

almindelig stemmeflerhed.

4

d) Forslag der ønskes behandlet under punkt 4, skal være bestyrelsen i hænde senest 8

dage (poststemplet) før generalforsamlingens afholdelse.

e) Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel som den ordinære og

skal afholdes, når det vedtages på et bestyrelsesmøde, eller når 1/3 af de

stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med forslag til

dagsorden.

f) For at have stemmeret skal medlemmer være fyldt 15 år senest den 31/12 året før

generalforsamlingens afholdelse samt være indmeldt senest 31/12 ligeledes året forud.

g) Støttemedlemmer har ved generalforsamlingen ingen stemmeret kun taleret.

h) Ved ordinære generalforsamlinger kan stemmes ved fuldmagt således, at hvert

tilstedeværende medlem kan medbringe én fuldmagt.

§ 9 Klubmøder

a) Almindelige klubmøder afholdes fortrinsvis i vintersæsonen efter en forud fastlagt

mødeplan og angår medlemmernes fælles interesse for modelfly.

b) Ekstraordinære klubmøder kan afholdes til behandling af særlige emner når et

bestyrelsesmedlem eller 1/6 af de stemmeberettigede medlemmer ønsker det.

Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 8. dages varsel med angivelse af dagsorden.

Beslutninger kan træffes ved almindelig stemmeflerhed om emner der ikke rettelig

henhører under en generalforsamling, når 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer er

fremmødt.

§ 10 Klubbens ophør

a) Klubbens ophør kan kun vedtages på 3 efter hinanden følgende generalforsamlinger

med mindst 14. dages mellemrum.

Mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer der er til stede hver gang skal stemme

derfor.

b) Værdier, klubben på ophørstidspunktet ejer overdrages til Modelflyvning Danmark.

Odsherred, 14. oktober 2014

Peter Kleist

Formand Dmfk